RODZICE

procedury i formularze dla rodziców

 

Poniżej przedstawiamy informacje związane z procedurą usprawiedliwień i zwolnień
oraz z organizacją wycieczek szkolnych (zgoda rodziców).
Udostępniamy równiez obowiązujące w naszej szkole formularze.
Wszelkich informacji szczegółowych udzielają wychowawcy klas.

 

Zwolnienie ucznia z obowiązkowych zajęć szkolnych
jest możliwe (jedynie w uzasadnionych przypadkach) na podstawie dostarczonego przed zajęciami do wychowawcy klasy, 
a w przypadku jego nieobecności - do nauczyciela przedmiotu (w porozumieniu z dyrektorem szkoły)
formularza zwolnienia wypełnionego przez rodziców (prawnych opiekunów).
Zwolnienia ucznia z zajęć dokonuje wychowawca lub inny nauczyciel (w porozumieniu z dyrektorem szkoły).

kliknij:  FORMULARZ ZWOLNIENIA     (plik pdf)

 

 

Usprawiedliwienie nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach szkolnych
jest możliwe na podstawie dostraczonego w ciągu jednego tygodnia od nieobecności do wychowawcy klasy
zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do uczestnictwa w zajęciach
lub formularza usprawiedliwienia wypełnionego przez rodziców (prawnych opiekunów).
Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonuje wychowawca.

kliknij:  FORMULARZ USPRAWIEDLIWIENIA     (plik pdf)

 

 

Zwolnienie ucznia z ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego
jest możliwe na podstawie opinii leksrskiej o niezdolności do określonych ćwiczeń wydanej przez lekarza
i dostarczonej do dyrektora szkoły za pośrednictwem sekretariatu.
Zwolnienia ucznia z ćwiczeń dokonuje dyrektor szkoły.

kliknij:  FORMULARZ OPINII LEKARSKIEJ O OGRANICZONYCH MOZLIWOŚCIACH WYKONYWANIA ĆWICZEŃ WF    (plik pdf)

 

 

Zgoda rodziców na udział w wycieczce szkolnej
powinna być dostarczona w terminie wyznaczonym przez nauczyciela organizującego wycieczkę.
Zgodę podpisują wszyscy opiekunowie prawni dziecka
(jedno z rodziców podpisuje zgodę tylko w przypadku gdy jest jedynym opiekunem prawnym).

kliknij:   ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W WYCIECZCE SZKOLNEJ     (plik pdf)

 

 

Zgoda rodziców na udział w zawodach sportowych
powinna być dostarczona w terminie wyznaczonym przez nauczyciela wychowania fizycznego.
Zgodę podpisują wszyscy opiekunowie prawni dziecka 
(jedno z rodziców podpisuje zgodę tylko w przypadku gdy jest jedynym opiekunem prawnym).

kliknij:   ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH     (plik pdf)

BIP RSS
 
CMS Toruń