SZKOŁA

liceum dziś

W dniu Jubileuszu Szkoły, 70-lecia jej istnienia, I Liceum zostało uhonorowane Medalem Pamiątkowym "Pro Masovia". Przyznał je Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Także Statuetką "Sokół". Jest to Nagroda Rady Miejskiej, której Przewodniczącym jest Waldemar Hardej.

               


I LO jest najstarszym i największym liceum działającym na terenie Powiatu Sokołowskiego.

Dziś kształci się tu sześciuset uczniów w klasach o następujących profilach edukacyjnych:
A. POLITECHNICZNY
B. MENADŻERSKI
C. HUMANISTYCZNY
D. MEDYCZNY
E. OGÓLNY

Nauczanie przedmiotowe, organizowane zgodnie ze szkolnymi planami nauczania dla każdego z profili edukacyjnych, oparte jest na podstawie programowej dla liceum ogólnokształcącego.
 

Przedmioty nauczane w I LO:
- język polski,
- język angielski,
- język niemiecki,
- język rosyjski,
- matematyka,
- fizyka,
- historia,
- wiedza o społeczeństwie,
- geografia,
- biologia,
- chemia,
- technologia informacyjna,
- informatyka,
- podstawy przedsiębiorczości,
- edukacja dla bezpieczeństwa,
- katecheza, etyka
- wiedza o kulturze,
- wychowanie fizyczne

-wychowanie do życia w rodzinie

W każdym profilu nauczany jest język angielski, natomiast drugi język obcy jest do wyboru - niemiecki lub rosyjski.
 


 

Kadrę szkoły stanowi ponad pięćdziesięcioro nauczycieli, pedagog szkolny, bibliotekarz oraz kilkunastu pracowników niepedagogicznych (administracja i obsługa).


 

Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych szkoła proponuje uczniom bardzo bogaty zestaw zajęć dodatkowych:
- zajęcia przedmiotowe (zajęcia wspomagające, zajęcia o poziomie rozszerzonym, zajęcia dla maturzystów),
- zajęcia związane z realizacją zainteresowań uczniów,
- zajęcia o charakterze wolontariackim i charytatywnym.
W sumie każdego tygodnia poza lekcjami odbywa się kilkadziesiąt godzin zajęć dodatkowych.

Ponadto uczniowie nasi uczestniczą w różnorodnych wyjazdach edukacyjnych, w tym m.in.:
- zajęciach tematycznych i laboratoryjnych na wyższych uczelniach lub w instytutach naukowych,
- zajęciach tematycznych w instytucjach kulturalnych (muzeach, galeriach),
- zagranicznych wycieczkach edukacyjnych i "zielonych szkołach",
- wyjazdach na spektakle teatralne,
- wyjazdach na targi edukacyjne.

Dla nowo przyjętych uczniów klas pierwszych organizujemy na początku nauki w liceum biwak integracyjny.


 

Szkoła prowadzi bogatą współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami naukowymi, kulturalnymi, społecznymi itp.
W ramach tej współpracy młodzież uczestniczy w bardzo ciekawych przedsięwzięciach:
- tematycznych sesjach popularno-naukowych organizowanych w szkole,
- seminariach i wykładach naukowych prowadzonych na wyższych uczelniach czy w instytutach,
- spotkaniach i warsztatach z rówieśnikami z innych krajów, w tym m.in. warsztatach w Trebnitz w Niemczech, spotkaniach tematycznych z rówieśnikami z Niemiec i Izraela,
- spotkaniach z gośćmi odwiedzającymi nasze liceum - naukowcami, członkami rozmaitych instytucji naukowych czy społecznych,
- szeroko pojętych zajęciach kulturalnych.


 

Każdego roku nasi uczniowie osiągają sukcesy na olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a także w różnego rodzaju zmaganiach sportowych, teatralnych, muzycznych itp.

Trzyletnia nauka w liceum kończy się egzaminem maturalnym.
W naszej szkole egzamin ten zdawany jest przez niemal wszystkich absolwentów
(coroczna zdawalność przekracza 99%),
a wyniki egzaminu znacząco przekraczają średnią krajową i średnią mazowiecką.


 

Sokołowskie I LO posiada zintegrowany informatyczny system organizacji swojej działalności.

System informatyczny obejmuje:
- sekretariat - administrowanie danymi uczniów oraz organizacja przepływu oddziałów klasowych,
- arkusz organizacyjny - projektowanie organizacji działalności szkoły,
- dziennik lekcyjny wraz z internetową wizualizacją danych dla uczniów i ich rodziców,
- tygodniowy rozkład zajęć (plan lekcji),
- zastępstwa nauczycielskie,
- świadectwa,
- organizację matury,
- kadry pracownicze - administrowanie danymi pracowników oraz organizacja spraw pracowniczych,
- biblioteka szkolna - katalog biblioteczny oraz zarządzanie księgozbiorem.
- inwentarz - elektroniczna inwentaryzacja majątku.

Cały budynek szkolny objęty jest bezprzewodową siecią informatyczną. Każda z pracowni dydaktycznych wyposażona jest w komputer z dostępem do Internetu.

BIP RSS
 
CMS Toruń